<%@LANGUAGE="JAVASCRIPT" CODEPAGE="65001"%> 螭龙纹匜
 

螭龙纹匜(清朝)

       

      和田白玉材质。玉质造型古朴,掏膛空净,似爵似匜。采用镂雕,浮雕技法,器身琢鼓钉纹,螭龙纹为主纹饰,刀工苍劲,包浆水润。